Dienos stovyklos „Džiunglių sala“ sutartis

2022…………………………

 

Erika Andriuškevičienė (toliau ­ stovyklos organizatorius), T. Ivanausko g. 65 -5. Kaunas, tel. nr.: 860099594 ir vienas iš (toliau ­ stovyklautojo atstovas), atstovaujantis stovyklos dalyvio (vaiko) interesus (stovyklautojo atstovo vardas, pavardė, adresas ir telefonas) sudaro šią sutartį: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. SUTARTIES OBJEKTAS stovyklos organizatorius įsipareigoja organizuoti stovyklavimą lauke stovyklos dalyviui………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… (vaiko (­ų) vardas (­ai), pavardė (­s) ir gimimo data (­os))

 

 1. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI:
 2. Stovyklos organizatorius įsipareigoja:
1.1. 2022 m._______________________________________________ priimti vaiką į Stovyklą.

 

1.2. Įgyvendinti teminę ir ­kūrybinę stovyklos programą.

1.3. Skatinti vaikų kūno, proto, jausmų ir kultūros ugdymąsi.

1.4. Užtikrinti vaikų priežiūrą ir saugą.

1.5. Organizuoti maitinimą įvairiose viešojo maitinimo įstaigose vieną kartą dienoje.

1.6. Stovyklautojo pateiktus asmens duomenis laikyti konfidencialiais.

1.7. Informuoti stovyklautojo tėvus/globėjus stovyklautojui susirgus, ar įvykus nelaimingam atsitikimui.

1.8. Stovyklos organizatorius neatsako už paliktus ar/ir pamestus stovyklos metu stovyklos dalyvio daiktus (jų neparveža iš stovyklos) ir neatlygina dėl to patirtų nuostolių.

 1. Stovyklautojo atstovas (tėvai/globėjai) įsipareigoja:
2.1. Laiku atsiskaityti stovyklos organizatoriui už paslaugas.

2.2. Patikrinti vaiko sveikatą ir į stovyklą atvežti Vaiko sveikatos pažymėjimą, išduotą ne anksčiau kaip prieš metus, ar jo kopiją.

2.3. Leisti stovyklos organizatoriui teikti stovyklos dalyviui (vaikui) pirmąją medicininę priežiūrą ir pagalbą.

2.6. Laikytis stovyklos organizatoriaus šioje sutartyje numatytų taisyklių ir įsipareigojimų.

 1. Mokestis už stovyklavimą
3.1. Tėvai už stovyklavimo laikotarpį, nurodytą 1.1. punkte, sumoka grynais/perveda į banko sąskaitą (pabraukti) ________eurų.

3.2. Mokestis sumokamas grynais sutarties pasirašymo momentu už vieną savaitę. Jei stovyklaujama ilgesnį laiką, tuomet, reikia sumokėti visą sumą iki prasidės stovykla.

 1. Pareiškimai
4.1. Tėvai yra informuoti, kad stovyklos teritorijoje gali būti erkių, nešiojančių encefalitą ir Laimo ligą.

4.2. Tėvai žino, kad stovyklavimo metu gali pasitaikyti uodų ar musyčių ar kitų vabzdžių įkandimų.

4.3. Tėvai supranta, kad stovyklavimo metu egzistuoja normali rizika, jog stovyklos dalyvis gali užsigauti, susižeisti ar patirti traumas ir stovyklos organizatorius už tai neprisiima atsakomybės.

III. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

 1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki sutartyje nurodytos datos.
 2. Stovyklos organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį dėl sutartyje numatytų stovyklautojo įsipareigojimų nevykdymo.
 3. Stovyklautojas turi teisę nutraukti sutartį pagal stovyklos organizatoriui pateiktą motyvuotą prašymą. Pinigai už stovyklavimą yra grąžinami tik pateikus gydytojo pažymą ir tik pusę sumos už stovyklavimo laikotarpį.
 4. Sutarties šalys ginčus spręs šalių gera valia.
Šalims nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
 1. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną kiekvienai šaliai).
Stovyklos organizatorius: vadovė Erika Andriuškevičienė

 

Stovyklautojo atstovas: